Управен одбор

МАНДАТЕН ПЕРИОД 2020-2023

претседател
член надвор од составот на Собранието
член надвор од составот на Собранието
член надвор од составот на Собранието

Поранешни членови

Диана Жупаноска

постара надворешна соработничка и истражувачка и поранешен претседателка (2019-2020)