Управен одбор

МАНДАТЕН ПЕРИОД 2023-2026

Член на Управниот одбор
член на Управниот одбор
Член на Управниот одбор
Членка на Управниот одбор
Членка на Управниот одбор

Поранешни членови

Диана Жупаноска

Постара надворешна соработничка и истражувачка и поранешна претседателка на Управниот одбор (2019-2020)