Христена Антовска-Јованчева

член надвор од составот на Собранието (2019-2020)