Христена Антовска-Јованчева

Членка на Управниот одбор надвор од составот на Собранието (2019-2020)