Европеизација и демократизација

Тематскиот приоритет за европеизација и демократизација опфаќа неколку проекти каде што преку длабинско истражување на демократските политики и истражување на политичката одговорност, медиумскиот плурализам и граѓанското општество играме витална улога во генерирањето идеи и поттикнување дискусија помеѓу јавноста и креаторите на политиките. 

Спроведуваме истражувања кои ја мобилизираат јавноста за поддршка на специфични агенди и демократски реформи. Изготвуваме документи за јавни политики, извештаи, документи за брифинзи приспособени на потребите на различна публика.

Организираме јавни настани и приватни брифинзи за да ги направиме нашите наоди што е можно подостапни и да обезбедиме информациите до кои доаѓаме допираат до граѓаните и креаторите на политиките на кои им се најпотребни.

Проекти

Публикации

Поткасти

#PoliticalReport 001 with Demijan Hadzi-Angelkovski
#IIO поткаст 005 Имиџ опсерваторија 2023 со Ивана Јордановска
#IIO поткаст 004 главни наоди од Имиџ опсерваторија 2023
#IIO поткаст 003 Разговор со Демијан Хаџи-Ангелковски