Надворешна политика и меѓународни односи

Тематскиот приоритет за надворешна политика и меѓународни односи опфаќа повеќе проекти каде што преку длабинско истражување на моделите на размена и следење на перцепциите и стереотипите наоѓаме нови информации за предизвиците во надворешната политика со кои се соочува Северна Македонија и обезбедуваме анализа водена од докази, која е релевантна и непартиска. Изготвуваме документи за јавни политики, извештаи, документи за брифинзи приспособени на потребите на различна публика. Организираме јавни настани и приватни брифинзи за да ги направиме нашите наоди што е можно подостапни и да обезбедиме информациите до кои доаѓаме допираат до граѓаните и креаторите на политиките на кои им се најпотребни.

Публикации

Поткасти

#DiplomaticRoux 002 with Ognen Janeski and Ivana Jordanova, Vesna Poposka and Sabina Pachariz.
#DiplomaticRoux 001 with Ognen Janeski and Ivana Jordanova, Vesna Poposka and Sabina Pachariz.
#IIO поткаст 005 Имиџ опсерваторија 2023 со Ивана Јордановска
#IIO поткаст 004 главни наоди од Имиџ опсерваторија 2023