Надворешна политика и меѓународни односи

Тематскиот приоритет за надворешна политика и меѓународни односи опфаќа повеќе проекти каде што преку длабинско истражување на моделите на размена и следење на перцепциите и стереотипите наоѓаме нови информации за предизвиците во надворешната политика со кои се соочува Северна Македонија и обезбедуваме анализа водена од докази, која е релевантна и непартиска. Изготвуваме документи за јавни политики, извештаи, документи за брифинзи приспособени на потребите на различна публика. Организираме јавни настани и приватни брифинзи за да ги направиме нашите наоди што е можно подостапни и да обезбедиме информациите до кои доаѓаме допираат до граѓаните и креаторите на политиките на кои им се најпотребни.

Публикации

Поткасти

#IIO поткаст 005 Имиџ опсерваторија 2023 со Ивана Јордановска
#IIO поткаст 004 главни наоди од Имиџ опсерваторија 2023
#IIO поткаст 003 Разговор со Демијан Хаџи-Ангелковски
#СевернаМакедонија2023 поткаст 002 Разговор на Бујар Османи со Весна Шапкоски
#IIO поткаст 002 Разговор со м-р Леа Огњаноска
#IIO поткаст, епизода 001 Разговор со проф. д-р Ненад Марковиќ