Бети Деловска

Членка на Управниот одбор (2019-2020)