Весна Попоска

постара надворешна соработничка и истражувачка, членка на работната група на експертки за надворешна и безбедносна политика

Диана Жупаноска

Постара надворешна соработничка и истражувачка и поранешна претседателка на Управниот одбор (2019-2020)