Публикации

АЛЕКСАНДРОПОЛИС – ГАСИФИКАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Александрополис – Гасификација на Северна Македонија“ е истражување за пазарните состојби и потенцијали кои гасификацијата на Северна Македонија може да ги има во иднина, како и можните геополитички влијанија од негово воведување. Автор на истражувањето се Јована Петковска, помлад истражувач и специјалист за комуникација, Дарко Ѓорѓиоски асистент истражувач во институтот.

За да го превземете извештајот искористете го следниот линк: АЛЕКСАНДРОПОЛИС.

НЕИСКОРИСТЕНА ЕКСПЕРТИЗА

НЕИСКОРИСТЕНА ЕКСПЕРТИЗА“ е студија која го следи и анализира учеството на жените во политичките дебатни ТВ емисии. Авторки на истражувањето се м-р Ивана Јордановска, надворешна соработничка и постара истражувачка и Зорана Антовска, истражувачка практикантка во институтот.

За да ја преземете студијата искористете го следниот линк: НЕИСКОРИСТЕНА ЕКСПЕРТИЗА.

Имиџ и реалност – Северна Македонија 2020

„Имиџ и реалност – Северна Македонија 2020“ е извештај од истражувањето за имиџот на Северна Македонија кое ја анализира нормативната рамка за политиките и процесите во однос на политичкиот критериум и поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.

Автори на анализата се Лепосава Огњаноска, надворешна соработничка и постара истражувачка од Институт ПРЕСПА, Симона Трајковска и Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институт ПРЕСПА.

Целиот извештај можете да го преземете на следниот линк: Image&Reality.

ПАТОКАЗ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА

Патоказ за Европската Унија“ е документ за јавна политика кој ги анализира преговарите за пристап кон Европската Унија од страна на Република Северна Македонија.

Автор на извештајот е Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институтот ПРЕСПА, а произлегува од соработката со Фондацијата Отворено Општество – Македонија.

Целиот документ можете да го погледнете и превземете на следниов линк: Roadmap for the EU

СТРУКТУРАТА ЗА ПРЕГОВОРИ СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Структура за преговори со Европската УнијаКако до поголема функционалност, јавност и контрола? “ е анализа на преговарачката структура на Република Северна Македонија за пристапување кон Европската Унија.

Автор на извештајот е Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институтот ПРЕСПА, а произлегува од соработката со Фондацијата Отворено Општество – Македонија.

Целата анализа можете да ја погледнете и превземете на следниов линк: Negotiations Structure

Индекс на меѓународно присуство на Институт ПРЕСПА

Соочување со стабилни демократии или пат со неусогласена траекторија“ е извештај од истражувањето за Индексот за меѓународно присуство за 2019 година и ги претставува државите и нивното меѓународно присуство во Република Северна Македонија. 

Автори на извештајот се Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институтот ПРЕСПА, Диана Жупаноска, постар истражувач во Институт ПРЕСПА, Горан Лазаров, надворешен соработник на Институт ПРЕСПА, и проф. д-р Драган Тевдовски, проектен економетрист.

Целиот извештај можете да го погледнете и превземете на следниов линк: 3I_Index_Report_MK