Поглавје 27

Поглавје 27 – Животна средина и климатски промени е брифинг материјал за подобро разбирање и идентификување подрачјата во поглавјето, како и на усвоените правни акти во секое од подрачјата, а со Северна Македонија ќе треба да се усогласи во процесот на пристапување во Европската Унија.