Инструмент за претпристапна помош – ИПА-3

Инструмент за претпристапна помош – ИПА-3 е брифинг материјал за подобро разбирање инструментот и финансиската рамка за поддршка на пристапувањето на Северна Македонија во Европската Унија. Со материјалот се одговараат не колку клучни прашања за инструментот, а се идентификувани и прозорците во кои се планира помошта, како и веќе утврдените проекти. Дополнително, материјалот нуди информација за ветеното национално учество од страна на Владата со што треба да се олесни следењето на нивната имплементација.

За да го преземете материјалот користете го следниот линк: БрифингИПА-3