Индекс за меѓународно присуство на Институт ПРЕСПА

Соочување со стабилни демократии или пат со неусогласена траекторија“ е извештај од истражувањето за Индексот за меѓународно присуство за 2019 година и ги претставува државите и нивното меѓународно присуство во Република Северна Македонија. 

Автори на извештајот се Андреја Стојковски, постар истражувач и извршен директор во Институтот ПРЕСПА, Диана Жупаноска, постар истражувач во Институт ПРЕСПА, Горан Лазаров, надворешен соработник на Институт ПРЕСПА, и проф. д-р Драган Тевдовски, проектен економетар.