Економски и инвестициски план за Западен Балкан

Економски и инвестициски план за Западен Балкан е брифинг материјал за подобро разбирање економскиот и инвестицискиот план за поддршка на Западниот Балкан и спроведувањето на Зелената агенда. Со материјалот се одговараат не колку клучни прашања за планот, а се идентификувани и клучните иницијативи во кои се планираат средствата обезбедени како инвестиции и грантови, како и веќе утврдените проекти. Дополнително, материјалот нуди информацијза ветеното национално учество од страна на Владата со што треба да се олесни следењето на нивната имплементација, а го претставува и најголемиот проект.