Двојна зелена рамка

Двојната зелена рамка е брифинг материјал за подобро разбирање на Зелениот договор и Зелената агенда за Западниот Балкан и нивните приоритети, области и активности. Со материјалот се одговараат не колку клучни прашања за обата документи, а се идентификува и целата финансиска конструкција потребна или ставена на располагање за остварувањето на утврдените цели.