Александрополис – Гасификација на Северна Македонија

Александрополис – Гасификација на Северна Македонија“ е истражување за пазарните состојби и потенцијали кои гасификацијата на Северна Македонија може да ги има во иднина, како и можните геополитички влијанија од негово воведување. Автор на истражувањето се Јована Петковска, помлад истражувач и специјалист за комуникација, Дарко Ѓорѓиоски асистент истражувач во институтот.