#IIO Podcast 001

Поткаст 1 на Опсерваторијата на влијанието и имиџот на државите.

Опсерваторијата за влијание и имиџ е постојан проект на Институтот ПРЕСПА кој припаѓа на тематската област „Надворешна политика и меѓународни односи“. Проектот е активен од 2020 година и вклучува две компоненти:

  • Индекс за меѓународно присуство е синтетички индекс, кој го подредува, квантифицира и агрегира присуството на различни држави во Северна Македонија. Притоа, Индексот одговара на следното истражувачко прашање: колку и во каква форма се присутни државите во границите на Северна Македонија?
  • Имиџ опсерваторијата е истражувачка алатка која ги следи и мери јавното мислење, ставовите и стереотипите за целите и средствата на надворешната политика, како и за моделите на економска, политичка и културна размена помеѓу Северна Македонија и другите држави.

Во овој поткаст зборуваме со проф. д-р Ненад Марковиќ од Институтот за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, како и член на Советот за безбедност на Претседателот на Република Северна Македонија.