За Нас

Кои сме ние?

Институтот ПРЕСПА е независен аналитички центар, тинк-танк организација, со седиште во Скопје, Северна Македонија, кој е посветен на проучување, истражување и анализа на меѓународни работи и надворешна политика, како и за европски прашања и европеизација. Институтот се стреми да промовира знаење за моменталната состојба во Северна Македонија и Западен Балкан, како и да учествува во дебатата и генерирањето на идеи на европско ниво. Институтот има млад и динамичен тим на високо квалификувани и искусни аналитичари и широка мрежа на експерти соработници. Исто така, се потпира на учество на исклучителни личности од јавниот живот поврзани со меѓунардони работи и надворешна политика, како и со европски прашања и европеизација, економските и бизнис заедници, јавна администрација и академскиот, културен и социјален сектор. Создадена како здружение на граѓани, од група на задоволни Европејци, организациската структура на ПРЕСПА Институт ги балансира јавните и приватните интереси и ја поттикнува и негува размената на идеи во незвисно опкружување, обезбедувајќи простор за разновидни политички и социјални ставови. Највисокото раководно тело е нејзиниот Извршен одбор, кој е составен не само од членови на здружението, туку и други истакнати јавни личности од Северна Македонија. Работата на Институтот се појавува во форма на широк спектар на публикации и извештаи, како и во облици на јавни настани организирани како тренинг сесии, курсеви, семинари, работилници, тркалезни маси, итн. Истражувањета на ПРЕСПА Институт се структурирани по тематска и географски линии.

ИМЕТО

Името, ПРЕСПА Институт потекнува од Преспанската спогодба, или Конечен договор за решавање на разликите, како што е опишано во резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации со број 817 (1993) и 845 (1993), престанок на Привремената спогодба од 1995 година и воспоставување на Стратешко партнерство меѓу страните, потпишано на 17 јуни 2018 година во селото Псарадес, Грција, значењето што го има за Северна Македонија и политиките на кои ќе се фокусира институтот, како и нивното влијание врз нашата земја, Западен Балкан и пошироко во Европа.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Целите на Институтот ПРЕСПА се:

• Да биде независен истражувачки центар, без партиска агенда, способен да влијае врз размислувањето и политичкото делување од неговата локална реалност;

• Да биде корисна референтна точка во Скопје, Северна Македонија и Западен Балкан за луѓето, институциите и компаниите кои работат во оваа област или кои се заинтересирани за тоа, и референтна точка во однос на истражувања, документацијата и публикации специјализирани во меѓународни работи и надворешна политика, европски прашања и европеизација;

• Да биде влијателен учесник во развојот на меѓународната политики на локалните влади, Владата на Северна Македонија и оние на земјите од Западен Балкан и на Европската унија;

• Да биде организација поврзана на регионално и европско ниво – со други водечки институти во областа, како и организација која активно учествува во дебатата на Европско ниво како извор на знаење и почитувано мислење;

• Да биде инструмент за меѓународна акција и алатка за ширење на информации за јавните политики кои влијаат врз обичните граѓани, со што ќе придонесе за демократија, безбедност, стабилност, слобода и солидарност низ Западен Балкан.

ПРЕСПА Институт ќе ги постигнува своите цели преку:

• Истражување, анализирање и предлагање на алтернативни решенија, засновани врз податоци од соодветните полиња на дејствување, како и воспоставување разни бази на податоци преку истражување или документација;

• Олеснување на развојот на јавни политики засновани врз докази и разбирање на соработката со меѓународните активности, како и создавање на олеснувачко опкружување за развој на граѓанското општество и вмрежување со друга граѓанска организација со цел развој на граѓанското општество и регионална соработка;

• Организирање и спроведување на обуки, курсеви, семинари, работилници, тркалезни маси и други форми на настава, како и кампањи, промоции и други форми на дејствување.

ВИЗИЈА

ПРЕСПА Институт е динамична група на аналитичари и истражувачи која спроведува детално истражување што води кон нови идеи за решавање проблеми со кои се соочува општеството на локално, национално и регионално ниво.

МИСИЈА

ПРЕСПА Институт е динамична група на аналитичари и истражувачи која спроведува детално истражување на меѓународни работи и европски прашања, и влијае врз процесите и постапките на донесување одлуки, придонесувајќи за европеизација на Северна Македонија и Западен Балкан.